Trắc nghiệm toán 9-thi thử 10 đề 16

Chào mừng bạn đến với TN vào 10_toán đề 16

HƯỚNG DẪN THI

Nhấn vào nút "Tiếp tục" để làm tiếp bài.

Sau khi trả lời xong nhấn “Tiếp tục”  chọn tiếp “Gửi đi” để nộp bài và xem kết quả

Đề thi gồm 20 câu, thời gian làm bài 40 phút. Mỗi câu đúng tính 5 điểm. Điểm chấm trên thang điểm 100.

Trắc nghiệm toán 9-thi thử 10 đề 15

Chào mừng bạn đến với TN vào 10_toán đề 15

HƯỚNG DẪN THI

Nhấn vào nút "Tiếp tục" để làm tiếp bài.

Sau khi trả lời xong nhấn “Tiếp tục”  chọn tiếp “Gửi đi” để nộp bài và xem kết quả

Đề thi gồm 20 câu, thời gian làm bài 40 phút. Mỗi câu đúng tính 5 điểm. Điểm chấm trên thang điểm 100.