Toán lớp 5

Nơi chia sẻ tài liệu toán lớp 5

7
0
Nhabep9x đã đăng May 19 at 5:06 pm

[Giải bài tập Toán lớp 5]


Chương 1: Ôn tập và bổ sung về phân số. Giải toán liên quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị đo diện tích


Ôn tập: Khái niệm về phân số
Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số
Ôn tập: So sánh hai phân số
Ôn tập: So sánh hai phân số (tiếp theo)
Phân số thập phân
Luyện tập trang 9
Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số
Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số
Hỗn số
Hỗn số (tiếp theo)
Luyện tập trang 14
Luyện tập chung trang 15 phần 1
Luyện tập chung trang 15 phần 2
Luyện tập chung trang 16
Ôn tập về giải toán
Ôn tập và bổ sung về giải toán
Luyện tập trang 19
Ôn tập và bổ sung về giải toán tiếp theo
Luyện tập trang 21
Luyện tập chung trang 22
Ôn tập bảng đơn vị đo độ dài
Ôn tập bảng đơn vị đo khối lượng
Luyện tập trang 24
Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông
Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích
Luyện tập trang 28
Héc-ta
Luyện tập trang 30
Luyện tập chung trang 31 phần 1
Luyện tập chung trang 31 phần 2
Luyện tập chung trang 32


Chương 2: Số thập phân. Các phép toán với số thập phân


I - Số thập phân
Khái niệm số thập phân
Khái niệm số thập phân tiếp theo
Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân
Luyện tập trang 38
Số thập phân bằng nhau
So sánh hai số thập phân
Luyện tập trang 43
Luyện tập chung trang 43
Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân
Luyện tập trang 45
Viết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phân
Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân
Luyện tập chung trang 47
Luyện tập chung trang 48 phần 1
Luyện tập chung trang 48 phần 2


II - Các phép tính với số thập phân


Phép cộng
Cộng hai số thập phân
Luyện tập trang 50
Tổng nhiều số thập phân
Luyện tập trang 52


Phép trừ
Trừ hai số thập phân
Luyện tập trang 54
Luyện tập chung trang 55


Phép nhân
Nhân một số thập phân với một số tự nhiên
Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000, ...
Luyện tập trang 58
Nhân một số thập phân với một số thập phân
Luyện tập trang 60
Luyện tập trang 61
Luyện tập chung trang 61
Luyện tập chung trang 62


Phép chia
Chia một số thập phân với một số tự nhiên


Luyện tập trang 64
Chia một số thập phân với 10, 100, 1000, ...
Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân
Luyện tập trang 68
Chia một số tự nhiên cho một số thập phân
Luyện tập trang 70
Chia một số thập phân cho một số thập phân
Luyện tập trang 72
Luyện tập chung trang 72
Luyện tập chung trang 73
Tỉ số phần trăm
Giải toán về tỉ số phần trăm
Luyện tập trang 76
Giải toán về tỉ số phần trăm tiếp theo trang 76
Luyện tập trang 77
Giải toán về tỉ số phần trăm tiếp theo trang 78
Luyện tập trang 79
Luyện tập chung trang 79
Luyện tập chung trang 80
Giới thiệu máy tính bỏ túi
Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm
Giải bài tập Toán 5 Tập 2
Chương 3: Hình học
Hình tam giác
Diện tích hình tam giác
Luyện tập trang 88
Luyện tập chung trang 89
Hình thang
Diện tích hình thang
Luyện tập trang 94
Luyện tập chung trang 95
Hình tròn. Đường tròn
Chu vi hình tròn
Luyện tập trang 99
Diện tích hình tròn
Luyện tập trang 100
Luyện tập chung trang 100
Giới thiệu biểu đồ hình quạt
Luyện tập về tính diện tích
Luyện tập về tính diện tích (tiếp theo)
Luyện tập chung trang 106
Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương
Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật
Luyện tập trang 110
Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương
Luyện tập trang 112
Luyện tập chung trang 113
Thể tích của một hình
Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối
Mét khối
Luyện tập trang 119
Thể tích hình hộp chữ nhật
Thể tích hình lập phương
Luyện tập chung trang 123
Luyện tập chung trang 124
Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu
Luyện tập chung trang 127
Luyện tập chung trang 128


Chương 4: Số đo thời gian. Toán chuyển động đều


I - Số đo thời gian
Bảng đơn vị đo thời gian
Cộng số đo thời gian
Trừ số đo thời gian
Luyện tập trang 134
Nhân số đo thời gian với một số
Chia số đo thời gian với một số
Luyện tập trang 137
Luyện tập chung trang 137


II - Vận tốc, quãng đường, thời gian
Vận tốc
Luyện tập trang 139
Quãng đường
Luyện tập trang 141
Thời gian
Luyện tập trang 143
Luyện tập chung trang 144 phần 1
Luyện tập chung trang 144 phần 2
Luyện tập chung trang 145


1
1
0
Hành động
Ẩn tin nhắn chủ đề
Bật cuộn vô hạn
Tất cả các bài viết theo chủ đề này sẽ được Xóa ?
Bản nháp đang chờ xử lý ... Nhấp để tiếp tục chỉnh sửa
Hủy thư nháp