Tọa độ đỉnh Parabol

Bài viết từ bài viết lấy từ nguồn chia sẻ trên mạng. Click vào chữ cái để chọn đáp án đúng nhất.